Theo Điểm a khoản 4 Điều 13 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khoanh định, công bố loại khoáng sản, vị trí, tọa độ, diện tích thuộc đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thuộc diện khuyến khích tham gia đầu tư bằng vốn của tổ chức, cá nhân trên trang thông tin điện tử của bộ theo quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thường xuyên công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn/)