Theo Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đăng tải công khai danh sách khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên trang thông tin điện tử của mình.

Công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn/)