Theo Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đề nghị/ được lựa chọn cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên trang thông tin điện tử của mình.

Thông tin được công khai và cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (http://dgmv.gov.vn/index.php/tin-tuc/thong-bao).