Theo Điều 18 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP, căn cứ kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định tại Điều 12 Nghị định này thông báo công khai thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thông tin được công khai và cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (http://www.monre.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (http://www.dgmv.gov.vn/).