Theo Điểm đ khoản 3 Điều 24 Luật Khí tượng thủy văn, cung cấp, hướng dẫn khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này.

Thông tin đang cập nhật...