Thứ 3, 24/05/2022 - 04:21

Danh sách, thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người và môi trường

Theo Điều 51 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có trách nhiệm lập và công bố danh sách, thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người và môi trường.

Danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các khu vực môi trường bị ô nhiễm, bị suy thoái nghiêm trọng; khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường

Theo Điểm c Điều 51 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có trách nhiệm lập và cung cấp các thông tin về danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các khu vực môi trường bị ô nhiễm, bị ...