Theo Điểm a Khoản 1 Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường là thông tin môi trường phải được công khai.

Các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt được đăng tải tại Chuyên trang Đánh giá tác động môi trường Việt Nam của Tổng cục Môi trường tại đường link: http://eia.vn/index.php?option=com_project&p=0