Theo Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư 43/2015/TT-BTNMT, báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.