Theo Điểm d Khoản 1 Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường, các báo cáo về môi trường là thông tin môi trường phải được công khai.

Thông tin đang cập nhật...