Theo Điểm d khoản 1 Điều 14  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp và công bố chất lượng môi trường đất và các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất trên phạm vi toàn quốc.

Thông tin đang cập nhật...