Theo Điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin về chất lượng môi trường đất; xác nhận chất lượng đất các khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất thương mại quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định 19/2015/NĐ-CP.

Thông tin đang cập nhật...