Theo Khoản 5 Điều 60 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có trách nhiệm tổ chức điều tra, đánh giá và công khai thông tin về chất lượng môi trường đất.

Thông tin đang cập nhật...