Theo Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 65/2010/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công khai cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn gen trên trang thông tin điện tử của Bộ để tổ chức, cá nhân được tiếp cận thông tin.

Thông tin đang cập nhật...