Theo Khoản 2 Điều 40 Luật Đa dạng sinh học, danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phải được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 quy định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hiện có 17 loại thực vật, 83 loại động vật, 15 giống cây trồng và 6 giống vật nuôi.