Theo Khoản 3 Điều 24  Thông tư 43/2015/TT-BTNMT, định kỳ hàng năm, Tổng cục Môi trường cập nhật, công bố danh mục số liệu quan trắc môi trường quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường.

Thông tin đang cập nhật...