Theo Điểm c Điều 51 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có trách nhiệm lập và cung cấp các thông tin về danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các khu vực môi trường bị ô nhiễm, bị suy thoái nghiêm trọng; khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

Thông tin đang được cập nhật...