Theo Điều 51 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có trách nhiệm lập và công bố danh sách, thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người và môi trường.

Thông tin đang cập nhật...