Theo Khoản 2 Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường, đối với bảo vệ môi trường nước lưu vực sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm điều tra, đánh giá sức chịu tải, xác định hạn ngạch xả nước thải phù hợp với mục tiêu sử dụng nước và công bố thông tin.

Thông tin đang cập nhật...