Theo Điểm c khoản 1 Điều 14  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng, cập nhật hệ thống thông tin quốc gia về các khu vực ô nhiễm đất và kiểm soát ô nhiễm môi trường đất.

Thông tin đang cập nhật...