Theo điểm đ Khoản 1 Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường, kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường là thông tin môi trường phải được công khai.

Kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường được đăng tải tại Chuyên trang thông tin kết luận thanh tra các lĩnh vực ngành TN&MT tại địa chỉ: http://chuyentrang.monre.gov.vn/ketluanthanhtra