Theo Điểm c Khoản 1 Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường, khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường là thông tin môi trường phải được công khai.

Thông tin đang cập nhật...