Theo Khoản 7 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường, công khai thông tin về môi trường nước và trầm tích của lưu vực sông cho các tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng nước sông.

Thông tin đang cập nhật...