Theo Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP, thông tin liên quan đến sinh vật biến đổi gen không thuộc đối tượng bảo mật thông tin được công khai trên thông tin thông tin điện tử về an toàn sinh học của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trang thông tin điện tử của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan.

Thông tin đang cập nhật...