Theo Điểm b Khoản 1 Điều 131 Luật Bảo vệ môi trường, thông tin về nguồn thải, chất thải, xử lý chất thải là thông tin môi trường phải được công khai.

Thông tin đang cập nhật...