Theo Điểm c khoản 1 Điều 13 Luật Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập, công bố báo cáo tài nguyên nước quốc gia định kỳ 05 năm một lần, báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước hằng năm.

Thông tin đang cập nhật...