Theo Khoản 7 Điều 60 Luật Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp nằm trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Thông tin đang cập nhật...