Theo Điểm a Khoản 1 Điều 24 Luật Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Thông tin đang cập nhật...