Theo Điểm c Khoản 2 Điều 70 Luật Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

Thông tin đang cập nhật...