Hệ thống hỗ trợ tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại đây.