Quyết định số 2109/QĐ-BTNMT

Quy chế công khai và cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi chức năng của Bộ TN&MT ban hành kèm theo Quyết định số 2109/QĐ-BTNMT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.