Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, hướng dẫn của ngành tài nguyên và môi trường.

Ý kiến, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp được tiếp nhận tại đây.